Novetats en els procediments de regulació d’ocupació introduïdes per causa del “coronavirus”.


NOVETATS QUE PRESENTA EL REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic social de COVID-19, en matèria de Procediments de Regulació d’Ocupació de suspensió de contractes o reducció de jornada.

Supòsit I. PER FORÇA MAJOR A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19 (Coronavirus) O ESTAT D’ALARMA (art. 22).

Causes: (Com a conseqüència directa del COVID-19)

 - Cancel·lació d’activitats

 - Tancament temporal de locals

 - Restriccions de transports o mobilitat

 - Manca de subministraments

 - Contagis o aïllament preventiu de la plantilla

Regles:

 - Sol·licitud de l’empresa a l’Autoritat Laboral, acompanyant informe de vinculació de la causa de l’expedient al COVID-19.

 - Comunicar la sol·licitud als treballadors i donar trasllat de la documentació als seus representants si n’hi hagués.

 - Constatació de la causa al·legada per l’empresa per l’Autoritat Laboral.

 - Resolució de l’Autoritat Laboral en el termini de 5 dies, previ informe de la Inspecció de Treball si aquella ho considera necessari.

 - La decisió d’aplicar la mesura li correspon a l’empresari.

 - La data d’efectes inicials de l’aplicació de la mesura serà aquella en la qual va aparèixer la causa (és a dir, pot tenir efectes retroactius).

 - No hi ha període de consultes entre l’empresa i els treballadors o els seus representants.

Supòsit II. PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ RELACIONADES AMB EL COVID-19 (art. 23).

Regles:

 - La comissió negociadora en representació dels treballadors estarà formada pels sindicats més representatius del sector o bé per 3 treballadors de la plantilla triats pel conjunt de treballadors.

Aquesta comissió ha de constituir-se en el termini màxim de 5 dies.

 - El període de consultes entre l’empresa i els representants dels treballadors serà com a màxim de 7 dies.

 - L’informe de la Inspecció de Treball, la sol·licitud del qual serà potestativa per a l’Autoritat Laboral, haurà d’emetre’s en el termini de 7 dies.

 - La decisió d’aplicar la mesura li correspon a l’empresari.