La doctrina del Tribunal Constitucional respecte les pensions de jubilació i incapacitat permanent derivada de malaltia comuna dels TREBALLADORS/AS A TEMPS PARCIAL

La major part dels treballs que s’exerceixen a temps parcial, és a dir, amb jornades inferiors a l’ordinària, són treballs, en general, de baixa qualificació i, per això, mal retribuïts. A més, un alt percentatge de tals contractes es realitzen perquè el treballador/a no ha pogut accedir a aquest treball a jornada completa i s’ha […]


Novetats en els procediments de regulació d’ocupació introduïdes per causa del “coronavirus”.

NOVETATS QUE PRESENTA EL REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic social de COVID-19, en matèria de Procediments de Regulació d’Ocupació de suspensió de contractes o reducció de jornada.


El subsidi per a majors de 55 anys després de la sentència del Tribunal Constitucional nº 61/2018, de 7 de juny de 2018 (BOE 7 de juliol de 2018).

L’art. 215 de la Llei General de Seguretat Social aprovada per Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny [actualment substituïda pel Reial decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre (BOE 31/10/2015)], establia al seu apartat 1.3) els requisits per accedir al subsidi per desocupació per a majors de 55 anys, que fins a 16 de […]


Prestacions desocupació treballadors a temps parcial. Ampliació de la durada de les mateixes realitzada pel RD 950/2018, de 27 de juliol.

El Reial decret 625/1985, de 2 d’abril, que desenvolupa la Llei de protecció per desocupació llavors vigent, regula en el seu art. 3 la durada de la prestació per desocupació. La regla general és que la durada està en funció dels períodes cotitzats en els 6 anys anteriors a la situació de desocupació. En la […]